logo logo

Algemene voorwaarden van NICSIN B.V. te Beda

 

Artikel 1

Nicsin B.V., hierna Nicsin, is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het uitoefenen van een juridische adviespraktijk in de ruimste zin des woords.

Artikel 2

Alle opdrachten komen uitsluitend tot stand met Nicsin en worden uitsluitend door Nicsin uitgevoerd. Met Nicsin overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

Artikel 3

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Nicsin verstrekte informatie. Onder opdrachtgever wordt ook verstaan opdrachtgevers, zowel ieder voor zich als gezamenlijk, indien een opdracht door twee opdrachtgevers wordt verstrekt.

Artikel 4

Iedere aansprakelijkheid van Nicsin en de ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, contractueel of buitencontractueel, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Nicsin wordt uitgekeerd, dan wel tot het bedrag van het door de opdrachtgever betaalde honorarium.

Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien niet binnen 12 maanden na de gebeurtenis, waaruit de schade voortvloeit, Nicsin voor die schade aangesproken is.

Artikel 5

De opdrachtgever vrijwaart Nicsin tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door Niscin ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en verstrekte adviezen.

Artikel 6

Met betrekking tot de inhoud van ter beoordeling aan Nicsin overgelegde dossiers wordt door Niscin buiten het kader van de verstrekte opdracht (die juist een beoordeling van de inhoud van het dossier en verslaglegging daarvan betreft) volledige geheimhouding betracht jegens derden.

Artikel 7

Nicsin declareert haar werkzaamheden op basis van de bestede tijd en het voor de opdracht geldende uurtarief, vermeerderd met BTW en eventueel gemaakte out-of-pocket kosten, tenzij een vast bedrag voor de werkzaamheden is overeengekomen.

Nicsin kan van de opdrachtgever een voorschotbetaling verlangen alvorens de werkzaamheden zullen worden aangevangen.

Artikel 8

Betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Nadien is een rente verschuldigd van 1% per maand.

Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever en bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag. Nicsin heeft een retentierecht op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder zich heeft zolang de declaratie niet (volledig) is voldaan.

Artikel 9

Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Nicsin en de opdrachtgever zijn vastgelegd.

Artikel 10

Op de rechtsverhouding tussen Nicsin en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Niscin statutair is gevestigd.