logo logo

declaratie

Inhoudelijk

inhoudelijkVoor de beoordeling van het declaratiegeschil moet ik kunnen beschikken over het volledige achterliggende dossier - inclusief opdrachtbevestiging, (telefoon)notities, concepten etc. - en over de betwiste declaratie(s) met de bijbehorende urenspecificatie(s). Ook is het zinvol mij de gevoerde correspondentie en eventueel aanwezige processtukken over de declaratie ter hand te stellen, zodat ik de bezwaren van de cliënt en het verweer daarop van de advocaat in de beoordeling kan meenemen.

Na ontvangst van alle informatie ga ik aan de slag. Ik ga allereerst na:

  • welke informatie ik van mijn opdrachtgever(s) heb gekregen;
  • welke bezwaren de cliënt heeft geformuleerd en wat de reactie van de advocaat daarop is;
  • of en in hoeverre mij specifieke vragen zijn gesteld.

Vervolgens reconstrueer ik op grond van de urenspecificatie en het inhoudelijke dossier wat er in het dossier precies is gebeurd en welke werkzaamheden door de advocaat verricht zijn. Ik kijk daarbij in ieder geval naar de volgende zaken:

  • blijkt voldoende duidelijk uit het dossier dat de genoteerde en in rekening gebrachte verrichtingen daadwerkelijk zijn verricht?
  • waren deze werkzaamheden nuttig, nodig en/of doelmatig?
  • is de voor de verschillende verrichtingen genoteerde tijd, rekening houdend met de uit het dossier blijkende omstandigheden, reëel?
  • is het in rekening gebrachte bedrag redelijk in relatie tot de aard en de omvang van de werkzaamheden?

Van mijn bevindingen doe ik schriftelijk en gemotiveerd verslag. In mijn overwegingen betrek ik zowel de tussen de advocaat en de cliënt gemaakte afspraken bij aanvang van de werkzaamheden (opdrachtbevestiging) als de tegen de declaratie gerichte bezwaren van de cliënt. Het verslag bevat een concrete conclusie met betrekking tot de bedragen aan honorarium en kosten, die rekening houdend met alle omstandigheden in redelijkheid aan de cliënt in rekening mochten worden gebracht.

N.B.: het dossier wordt uiteraard achteraf aan de advocaat (op diens kosten) geretourneerd.